Ponuka
× Domov Xoops Novinky Fórum Na stiahnutie
Užívateľ
Registrácia Prihlásenie
Vyhľadávanie
XOOPS WEB
Ochrana osobných údajov
Organizácia XOOPS Slovensko ("XOOPS") sa zaväzuje chrániť súkromie užívateľov na stránkach Xoops.sk (xoops.chaoos.com). Máme v úmysle poskytnúť Vám čo najväčšiu možnú kontrolu nad svojimi osobnými údajmi, vrátane registračných údajov. V rámci bežnej prevádzky stránok XOOPS.sk zhromažďujeme od vás informácie. Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia opisuje aké informácie o vás zhromažďujeme a ako tieto informácie môžu byť použité.

Informácie zhromaždené počas používania stránok XOOPS.sk

XOOPS bude sledovať domény, z ktorých ľudia navštívia stránky XOOPS.sk za účelom získania agregovaných údajov, ktoré môžu byť analyzované v trendoch a štatistikách. S výhradou ustanovení tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, môže XOOPS použiť kumulované súhrnné údaje pre rôzne účely, vrátane, ale nie výhradne, marketingových analýz, hodnotenia služieb XOOPS a obchodného plánovania.

XOOPS používa v súčasnej dobe osobné informácie ako základ oznámení pre užívateľa. Všeobecne platí, že užívateľské mená, e-mailové adresy a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré užívateľ môže zvoliť pre zaslanie, sú verejne k dispozícii na stránkach XOOPS.sk. Pokiaľ užívatelia dobrovoľne zverejnia osobné údaje, ktoré môžu obsahovať registračné údaje alebo inak zverejnia osobné údaje v súvislosti s obsahom podliehajúcim licencii, také osobné údaje bude nutne zverejniť v súlade s podmienkami tejto licencie. Príkladom toho je zverejnenie zahŕňajúce (ale nie je iba naň obmedzené) osobné informácie užívateľa, ako súčasť správy zaslanej do verejnej správy fóra, alebo verejne povolenej softvérovej aplikácie.

XOOPS môže vykonávať prieskumy alebo iné štúdie o jeho užívateľskej základni a využití pre marketing a plánovacie účely. Účasť v týchto prieskumoch je u užívateľa voliteľná, ale v budúcnosti si XOOPS vyhradzuje právo vykonávať povinné prieskumy. S ohľadom na informácie zhromaždené z týchto prieskumov alebo štúdií (a v prípade, že odpovede majú byť zverejnené) budú užívatelia na zúčastnenie v prieskume ihneď upozornení a XOOPS zverejní len súhrnné informácie o svojich užívateľoch a nie identifikačné osobné informácie. Bez ohľadu na vyššie uvedené, v prípadoch, keď prieskumy umožňujú užívateľom, aby predložili písomné pripomienky, a ak XOOPS radí užívateľom možnosť takéhoto zverejnenia v čase, keď prijíma prieskum, vyhradzuje si XOOPS právo zverejnenia textových informácií poskytovaných každým užívateľom pomocou tohto prieskumu, za predpokladu, že žiadne identifikačné osobné údaje užívateľa nebudú zverejnené. K okolnostiam, za ktorých by XOOPS zverejnil súhrnné informácie patri (ale nie sú obmedzené iba na ne) zdieľanie výsledkov prieskumu so stránkou obyvateľstva, poskytovanie údajov inzertérom XOOPS o osobných preferenciách užívateľa a / alebo demografie, obchodné plánovanie a zverejnenie celkových údajov o využití v tlačovej komunikácii.

Cookies: XOOPS používa "cookies" s cieľom poskytnúť užívateľom na mieru šité informácie. "Cookie" je dátový prvok, ktorý webové stránky pri návšteve užívateľa odošlú prehliadaču užívateľa, ktorý podľa rozlíšenia môže uložiť tento prvok na pevný disk užívateľa alebo do pamäte. XOOPS používa cookies, aby lepšie slúžil užívateľom našich stránok XOOPS.sk. Všetky súbory cookie odoslané v x-režime budú označené tak, že budú mať prístup iba k stránkam XOOPS.sk a sú predmetom tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia. Avšak v rámci jeho možnosti a na jeho vlastné náklady a zodpovednosť môže každý užívateľ zablokovať alebo odstrániť naše súbory cookie zo svojho pevného disku. Ale Cookies môžu byť niektoré funkcie stránky a tie už nebudú správne fungovať, alebo vôbec.

Ďalšie oznámenie: XOOPS môže používať poskytované užívateľské e-mailovej adresy pre kontakt užívateľa na individuálnom základe. V žiadnom prípade, pokiaľ zverejnenie nie je požadované zákonom, vládnymi agentúrami, alebo výslovne povolené užívateľom, nebude XOOPS zverejňovať osobné údaje jednotlivých užívateľov, ktoré nie sú verejne dostupné, nesúvisiacim tretím stranám.

Prepojenie s inými webovými stránkami

Stránky XOOPS.sk obsahujú odkazy na iné webové stránky, či už vlastné alebo ovládané pridruženými stránkami XOOPS, alebo nesúvisiacimi tretími stranami. Vezmite prosím na vedomie, že zásady ochrany osobných údajov týchto stránok sa môžu líšiť od tých na sieti XOOPS.sk. XOOPS nie je zodpovedný za zásady ochrany osobných údajov a postupy akýchkoľvek súvisiacich webových stránok. Odporúčame vám prečítať si vyhlásenie o ochrane súkromia každej webovej stránky, ktorú môžete navštíviť.

Voľby

"Prihlasované" emaily: Užívatelia môžu "prihlasované" použiť pre príjem oznámení stránky, bulletiny, alebo iné informácie prostredníctvom e-mailu. Užívatelia sa môžu odhlásiť z týchto služieb podľa ich uváženia. Každý e-mail odoslaný do zoznamu "prihlasované" bude obsahovať pokyny na to, ako sa môže užívateľ odhlásiť sám, alebo sám seba zo zoznamu, alebo URL, kde môže užívateľ nájsť takéto pokyny.

Zobrazenie profilu: V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje užívateľov verejne dostupné prostredníctvom zobrazeného profilu užívateľa. V takých prípadoch majú užívatelia možnosť vyviazať sa z verejného zobrazovania svojich osobných údajov, vrátane e-mailových adries. Užívatelia môžu tiež získať túto viazanosť​​, keď posielajú komentáre na stránkach XOOPS.sk. K prípadom, kedy stránky profilov umožňujú užívateľom verejne zobrazovať voliteľné informácie patrí napríklad zadanie a zobrazenie podľa želania užívateľa a môže ním byť kedykoľvek zmenené.

Zobrazenie emailu: V niektorých prípadoch môžu mať užívatelia možnosť využívať stránky XOOPS.sk na posielanie elektronickej pošty inému užívateľovi alebo e-mailovému zoznamu. V takýchto prípadoch bude súčasťou týchto správ skutočné meno užívateľa a platná e-mailová adresa. Aby sa zabránilo zneužívaniu, užívatelia sa môžu odhlásiť z takého zobrazenia, ale môžu si vybrať, či upustia od používania prezentácie x-režimu odovzdaním e-mailovej správy.

Prístup

Na stránkach XOOPS.sk môžu užívatelia prezerať svoje údaje na svojom osobnom profile. Užívatelia sú povolené aktualizovať svoje osobné údaje priamo Xoops.

Zabezpečenie

Pre zabezpečenie integrity stránky používa XOOPS opatrenia vrátane (ale nie je obmedzený na bezpečnostné audity) použitia šifrovacích nástrojov a softvéru a ďalších primeraných bezpečnostných opatrení a postupov.

Interný prístup k súkromným i neverejným osobným údajom užívateľov je obmedzený a je dostupný iba správcovi stránok a pre základnú potrebu určeným jednotlivcom.

Uplatnenie

V prípade, že sa XOOPS dozvie, že zabezpečenie stránok je ohrozené alebo že boli neverejné informácie o užívateľovi poskytnuté nezávislým tretím stranám v dôsledku vonkajšej činnosti (bez obmedzenia na vonkajšie útoky na zabezpečenie), príjme XOOPS primerané opatrenia, ktoré bude považovať za vhodné (bez obmedzenia na interné vyšetrovanie a podávanie správ), oznámi a bude spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, bez ohľadu na iné ustanovenia tohto vyhlásenia o ochrane súkromia.

Ak sa XOOPS dozvie, že osobné údaje užívateľov boli zo strany XOOPS poskytnuté neprimeraným spôsobom a jeho konanie nie je v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane súkromia, musí XOOPS vyvinúť primerané úsilie, aby to oznámil postihnutým užívateľom, akonáhle to bude možné a povolené zákonom.

Žiadne záruky na faktory mimo kontroly XOOPS

Zatiaľ čo toto Vyhlásenie o ochrane súkromia vyjadruje normy kontroly XOOPS pre údržbu súkromných údajov, nie je v postavení, aby bolo zaručené, že budú tieto normy vždy splnené. Môžu tu byť faktory mimo kontroly XOOPS (napr. skripty naprogramované pre útok na softvér, prieniky do softvéru a iný obsah infikovaný škodlivým softvérom"), ktoré môžu viesť k prezradeniu údajov. V dôsledku toho sa XOOPS zrieka akýchkoľvek záruk alebo vyhlásenia týkajúceho sa údržby alebo utajenia súkromných informácií.
prečítané 6122
Vytlačiť článok
XOOPS - eXtensible Object Oriented Portal System